منشور اخلاقی
درباره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

منشور اخلاقی بنیاد مسکن استان البرز

1- به موقع در محل كاري حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسي رعايت گردد.
2- نسبت به همكاران و مراجعان با خوش رويي و متانت رفتار شود.
3- راهنمايي و اطلاعات لازم بطور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.
4- فضاي مراودات به گونه اي باشد كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.
5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و ...) صورت گيرد.
6- به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگويي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش صورت گيرد.
7-اطلاعات لازم جهت انجام بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب، به همكاران ارائه گردد.
8- انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني صورت گيرد.
9- از مظاهر فساد اداري، نظير توصيه ، سفارش و اخذ هر گونه هديه غير متعارف و وجه نقد خودداري شود.
10- در صورت مشاده هر گونه سو استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافته هديه غير متعرف يا وجه نقد ، موضوع به مسئولين ذيربط اطلاع داده شود.
11- فعاليت ها زمان گذاري شود و بر اساس زمان پيش بيني شده انجام گيرد.
12- فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سليقه كاركنان يا مديران.
13- از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف ميكند، پرهيز شود.
14- راز دار بوده و از افشاي اسناد محرمانه خودداري كند.
15- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
16- از استعمال دخانيات به ويژه در محيط پرهيز شود.
17- تجهيزات و اشيا بصورت دقيق و منظم استقرار يابند، به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي در دسترس باشد.
18- حسب مورد از وسايل ايمني استفاده گردد.
19- از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان جلوگيري شود.
20- سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود.
21- از اختيارات و قدرت سازماني استفاده صحيح صورت گيرد.
22- اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردي با آن همسويي داشته باشد.
23- نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسوليت داشته باشد
24- قوانين و مقررات سازماني بطور دقيق رعايت شود.
25- از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند، خودداري شود