آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

الف- شرح مختصر ، محل وبرآورد تقریب    بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان البرز در نظردارد، اجرای پروژه های با ماهیت پیشگیری از حوادث ، از محل اعتبارات طرحهای عمرانی را واگذار نماید.

دانلود فایل


آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

    روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اشسلامی استان البرز اعلام کرد، این بنیاد در نظردارد، اجرای پروژه های عمران روستایی ، از محل اعتبارات عمرانی سال 93در شهرستان های استان البرز را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و ارزیابی ساده واگذار نماید.


تکمیل معابر مسکن مهر نظرآباد

بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان البرز در نظردارد، اجرای پروژه "تکمیل معابر مسکن مهر نظرآباد" ، از محل اعتبارات غیرعمرانی  را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی ساده واگذار نماید.

دانلود