معاون پشتیبانی
درباره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

معاون پشتيباني

برنامه ريزي و نظارت بر گردش عمليات مالي و تجزيه و تحليل اطلاعات و گزارشهاي مالي, كنترل برداشت ها و واريزي ها به حساب جاري سازمان و به طور كلي نظارت و كنترل بر گردش عمليات مالي سازمان مي باشد.
در اين معاونت واحدهايي تحت پوشش هستند كه مهمترين آنها واحد حسابداري است كه وظايف و مسئوليت هاي حسابداري در قسمت مربوطه گفته مي شود.
از وظايف معاون پشتيباني تهيه و تنظيم بر بودجه سالانه سازمان مديريت و برنامه ريزي در جهت فعاليت هاي هزينه و درآمد بر اساس بودجه ساليانه است كه قبلاً تنظيم مي شود. جذب بودجه ها و منابع طرح هاي عمراني از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير منابع استاني يكي از فعاليت هايي است كه توسط معاون پشتيباني بنياد مسكن انجام مي شود.
اين معاونت نسبت به بكارگيري منابع و امكانات سازمان در غالب اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده اقدام مي نمايد. همچنين از سوي اين معاونت گزارش و برنامه هاي لازم در خصوص استفاده صحيح از توانمنديهاي كارمندان انجام مي شود. همچنين ارائه طرح هاي لازم براي افزايش انگيزه كاري كارمندان و توسعه نيروي انساني از اهداف و فعاليت هاي اين معاونت مي باشد.
معاونت پشتيباني در بنياد مسكن وظيفه بهينه سازي سيستم دريافت و پرداخت هاي نهاد را نيز به عهده دارد. كنترل كليه خريدها, بررسي و كنترل نهايي اسناد حسابداري, بررسي و كنترل احكام و گزارش مالي, نظارت بر اجراي امور اداري در چارچوب قوانين و مقررات تا حصول اطمينان از رعايت دقيق و صحيح اصول و ضوابط حاكم بر آنها نيز از اهم وظايف معاونت پشتيباني مي باشد.
معاونت پشتيباني شامل سه بخش مي باشد كه به طور مجزا به تشريح هر بخش مي پردازيم.

الف) اداره امور اداری

اين بخش كه زير نظر معاونت پشتيباني فعاليت مي كند وظيفه پيگيري كليه امور مربوط به كاركنان بنياد مسكن انقلاب اسلامي را از بدو استخدام و درحين كار به عهده دارد و مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگي پرسنل را مورد بررسي قرار مي دهد صدور كليه احكام كارگزيني كاركنان, تكميل پرونده آنان از حيث اسناد و مدارك قانوني, اعمال حقوق و مزاياي كاركنان بر اساس دستورالعمل هاي مركز, پيگيري امور حضور و غياب پرسنل, تنظيم ليست حقوقي و ارائه ليست بيمه كاركنان و پيگيري صدور دفترچه بيمه و مسائل رفاهي كاركنان در طول سال از وظايف اداره امور كاركنان مي باشد.
در بخش رفاهي برگزاري مراسم خانوادگي كاركنان, تامين برخي از ارزاق مصرفي كاركنان وسائلي از اين قبيل نيز برعهده مسئول اداره امور كاركنان و رفاه مي باشد.
اين اداره بر امور حمل و نقل اداري در بخش وسائط نقليه سبك و تامين سرويسهاي اياب و ذهاب كاركنان در حمل كار و سازمانهاي زيربط در داخل شهر نظارت مي كند. مسائل مربوط به ارزشيابي كاركنان در حين خدمت, ارتقاء جايگاه سازماني كاركنان و رشد و توسعه نيروي انساني در قالب بخش نامه هاي اداري از ديگر وظايف اداره امور كاركنان مي باشد.

ب) اداره امور خدمات پشتيباني

اين بخش زير نظر معاونت پشتيباني فعاليت كرده و وظيفه ارائه كليه خدمات مورد نياز پرسنل و واحدهاي اداري نهاد را بر عهده دارد و فعاليت هاي عمراني, بهسازي و بازسازي مسكن و ساير طرح ها و پروژه هاي اين كارپردازان كه به مامورين خريد معروفند بر اساس درخواستهايي كه از ساير واحدها براي خريد كالا و يا انجام خدمات ارائه مي گردد پس از مراجعه و بررسي مراكز توليد و عرضه كالا, خريدهاي لازم را با استفاده از تنخواهي كه در اختيار دارند انجام داده و كالاهاي خريداري شده را به همراه اسناد مربوطه تحويل انبار مركزي مي دهند (انبار مركزي نيز بخشي از مجموعه خدمات پشتيباني مي باشد)
قابل ذكر است كه تهيه و تامين وسائط نقليه سبك براي اياب و ذهاب موسسه در جهت انجام كارهاي اداري, سرويس دهي و پشتيباني رفت و آمد كاركنان در ابتدا و انتهاي وقت ادري توسط اين قسمت انجام مي شود.

ج ) اداره امور مالي

اداره امور مالي زير مجموعه اي از معاونت پشتيباني مي باشد كه در بخشهاي مختلفي فعاليت دارد.
1- مدیریت منابع ووجوه نقد از اصلی ترین بخشهای فعالیتی اداره کل امور مالی میباشد که در قالب آن کلیه دریافتها وپرداختها در سطح استان درراستای فعالیتهای اداره کل بنیاد مسکن استان انجام وثبتها ومراحل مالی لازم سپری میشود.
2- حقوق ودستمزد کارکنان تنظيم ليست حقوقي كاركنان, احتساب اضافه كاري و ماموريتهاي آنان, بررسي مساعده پرداختي به كاركنان, بدهي هاي جاري پرسنل و تنظيم كسورات قانوني مربوط به حقوق پرسنل ونیز درراستای حل وفصل مشکلات مالی کارکنان درچهارچوب مقررات، اداره امور مالی در این بخش انجام وظیفه مینماید.
3- اموال ودارائیهای ثابت بخش دیگری از اداره امور مالی وظیفه جمعداری اموال ودارائیهای ثابت بنیاد را بر عهده دارد تا با انجام مکانیزمهای مربوط در حفظ ونگهداری اموال ودارائیهای بنیاد نهایت دقت و حساسیت را به کار گرفته ودر این خصوص در چهارچوب مقررات اقدامات لازم را انجام دهد .
4- تهیه وتنظیم صورتهای مالی حسابداری مالی ،کنترل و بررسي حسابهاي موقت ودائم ،به روز آوری وجمع بندی حسابها در پایان سال مالی وتهیه وتنظیم صورتهای مالی آن دوره با رعایت کلیه استانداردهای مالی ومقررات مربوط از وظائف دیگراداره امور مالی میباشد .
5- گزارشات مدیریت اداره امور مالی با استناد واتکا به اطلاعات و اسناد ثبت شده مالی گزارشات مورد نیاز مدیریتی را تهیه وجهت استفاده مدیران ارشد سازمان در اختیار آنان قرار میدهد .
6- سایر وظائف و امورات محوله پرداخت ،کنترل و بررسی حساب تنخواه ها – صندوق نقدی جهت پرداختهای نقدی – ثبت وکنترل حسابهای فیمابین بین واحدها و سازمانهای ذیربط – کنترل دوره ای حسابها وعملکرد با بودجه مصوب از وظايف دیگر اداره امور مالي مي باشد كه بر حسب تصميمات و دستورالعمل هاي مالي بعد از دريافت مجوزهاي لازم از معاون پشتيباني و رئيس حسابداري انجام می گیرد.