معاونت مسکن شهری
Untitled Document

حوزه معاونت مسکن شهری

تعریف و تبیین اهداف کلی مسکن شهری

یکی از مهمترین اهداف و رسالت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در21 فروردین ماه سال 1358 تشکیل شده است.تأمین مسکن محرومان و اقشارکم درآمد اعم از روستایی و شهری ازطریق تولید واحداث واحدهای مسکونی با فراهم نمودن مشارکت و همکاری مردم، خیرین یا اخذ تسهیلات بانکی می باشد. به موجب آن معاونت مسکن شهری که یکی از حوزه های مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد با مطالعه و شناسایی مناطق مناسب برای احداث مجتمع های مسکونی و تولید انبوه درشهرهای مختلف استان در قالب مسکن محرومین ، مصوبات سفر رهبری و ریاست جمهوری اقدام به تامین زمین، طراحی، تامین منابع مالی، اجرا، نظارت کمی و کیفی بر اجرا و واگذاری درآن مناطق کرده است

اهم فعالیتها وبرنامه های حوزه مسکن شهری در بخش های مختلف