معاونت عمران روستايي
درباره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

معاونت عمران روستايي

مقدمه:

فعاليت‌هاي عمران روستايي يكي از مهمترين و اصلي ترين اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌در امور كالبدي و عمران و آبادي روستاهاي كشور مي‌باشد. اين فعاليت‌ها با هدف ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها و تأمين عادلانه امكانات و هدايت فيزيكي جهت بهبود شرايط زيست محيطي نقاط روستايي در سراسر كشور به انجام مي‌رسد. لذا با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور كه به عنوان سند توسعه ملي محسوب مي‌گردد، هم راستا مي‌باشد.

اهم فعاليت‌ها:

ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي

ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي طرحي است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و فعاليت و استقرار بهينه خدمات در محيط‌هاي روستايي، هماهنگ با نظام شبكه شهري تهيه مي‌شود. اهداف مورد نظر از تهيه طرح‌هاي مذكور به قرار زير است:
1. ساماندهي فضايي سكونتگاههاي روستايي موجود در قالب نظام تقسيمات فضايي – كالبدي
2. ساماندهي اقتصادي محدوده مورد مطالعه مبتني بر ارايه برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي به تفكيك تقسيمات كالبدي طرح
3. توزيع و پراكنش جمعيت روستايي در قالب نظام تقسيمات كالبدي طرح
4. ساماندهي مناسب تأسيسات و خدمات رفاهي با توجه به نظام سلسله مراتبي و تقسيمات كالبدي پيشنهادي


طرح‌هادي روستايي

طرح‌هادي روستايي طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، تجاري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و نيازمندي‌هاي عمومي‌روستايي را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌هاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي و طرح‌هاي جامع ناحيه اي تعيين مي‌نمايد.
اهداف مورد نظر از تهيه و اجراي طرح‌هاي مذكور به قرار زير مي‌باشند:


1. ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي
2. تأمين عادلانه امكانات از طريق ايجاد تسهيلات اجتماعي، توليدي و رفاهي
3. هدايت وضعيت فيزيكي روستا
4. ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستاييان و خدمات محيط زيستي و عمومي‌


بهسازي بافت باارزش روستايي

بهسازي بافت باارزش روستايي طرحي است كه با شناسايي و ارتقاي فضاهاي باارزش روستايي، توسعه كالبدي – فضايي روستا را از طريق حفاظت و احياي ارزش‌هاي فرهنگي، تاريخي و معماري آن به شيوه‌هاي مناسب و بهينه پيگيري مي‌نمايد. تهيه و اجراي طرح‌هاي مذكور به منظور دستيابي به اهداف ذيل به انجام مي‌رسد:
1. حفاظت، احياء و مرمت بافت و كالبد واجد ارزش در رابطه با سكونت و توليد
2. حفاظت و احياي ارزش‌هاي فرهنگي، تاريخي، كالبدي – فضايي، معماري و منظر روستايي و معرفي اين ارزش‌ها در سطوح ملي و فراملي به خصوص در زمينه توسعه گردشگري
3. ارتقاي كمي‌و كيفي عرصه‌هاي زيست و توليد روستايي
4. فراهم نمودن زمينه توسعه و عمران روستا با توجه به شرايط، امكانات و محدوديت‌هاي موجود

صدور اسناد مالكيت املاك روستايي

صدور اسناد مالكيت املاك روستايي فعاليت حقوقي و فني تهيه و تنظيم مدارك و نقشه‌هاي لازم جهت صدور اسناد مالكيت اماكن روستايي است.
اهداف مورد نظر از اين فعاليت شامل موارد ذيل است:
1. ساماندهي نظام مالكيت اراضي واقع در بافت مسكوني روستاها
2. امكان بهره گيري روستاييان از تسهيلات بانكي
3. افزايش ارزش حقوقي و اقتصادي املاك واقع در روستا .