مناقصه عمومی یک مرحله ای در خصوص خدمات

مشاورین مادر در مرحله دوم

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز در نظر دارد به منظور انتخاب مهندسین مشاور مادر با رتبه یک معماری جهت حوزه بازسازی و مسکن روستایی از محل اعتبارات داخلی خود   (غیر عمرانی) مناقصه یک مرحله ای برگزار نماید.

1-     موضوع مناقصه:

- بررسی و کنترل مشاور بر نحوه اجرای احکام و ضوابط طراحی و الگوهای معماری و سازه مسکن روستایی

- کنترل مشاور بر فعالیتها و عملکرد دفاتر طراحی

- بررسی و کنترل طرح های مجموعه سازی            (نقشه های معماری و سازه)

لذا از کلیه مهندسین مشاور واجد شرایط که دارای رتبه بندی یک در رشته معماری می باشند دعوت بعمل می آید با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق جهت دریافت اسناد مناقصه و شرکت در مناقصه به واحد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز مراجعه نمایند.

2-     محدوده مورد فعالیت: استان البرز

3-     دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز واقع در کرج میدان طالقانی بلوار تعاون خیابان فرهنگ جنب شرکت گاز

4-     اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از تاریخ 17/11/91 لغایت 24/11/91 توسط واحد بازسازی ارائه میگردد./

 هزینه درج آگهی بعهده برندگان مناقصه می باشد.