نقشه طرح هادی مصوب

 1.  شهرستان ساوجبلاغ -روستای جلنگدار
 2. شهرستان ساوجبلاغ -ازنق 
 3. شهرستان ساوجبلاغ -حسین ابادکوشکزر 
 4. شهرستان ساوجبلاغ -شنده 
 5. شهرستان ساوجبلاغ -قوهه 
 6. شهرستان ساوجبلاغ -نمکلان 
 7. شهرستان ساوجبلاغ - هرجاب 
 8. شهرستان ساوجبلاغ -ورده 
 9. شهرستان ساوجبلاغ -ولیان 
 10. شهرستان نظرآباد-روستای صالحیه شهرستان -قارپوز اباد
 11. شهرستان ساوجبلاغ- روستای اغشت
 12. شهرستان کرج-روستای ازادبر
 13. شهرستان کرج-روستای جی
 14. شهرستان کرج-روستای سیجان
 15. شهرستان کرج- روستای نشترود
 16. شهرستان کرج-روستای ولایت رود
 17. شهرستان کرج - روستای سرزیارت
 18. شهرستان کرج - روستای سرودار
 19. شهرستان کرج- روستای ایگان
 20. شهرستان کرج روستای خوزنکلا
 21. شهرستان کرج - روستای پورکان
 22. شهرستان کرج روستای مورود
 23. شهرستان کرج روستای وینه
 24. شهرستان کرج - روستای اسیابدرگاه
 25. شهرستان کرج - روستای جی
 26. شهرستان کرج - روستای کیاسر
 27. شهرستان نظراباد- روستای کریم اباد
 28. شهرستان نظرآباد-روستای اقبالیه
 29. شهرستان نظرآباد-روستای بختیار
 30. شهرستان نظرآباد-روستای شبخ حسن
 31. شهرستان نظرآباد-روستای علی سید
 32. شهرستان نظرآباد-روستای نصرت آباد
 33. شهرستان طالقان- روستای هرنج

۱۳۹۷ ششم آبان
Bookmark and Share نظرات شماره خبر :192 تعداد بازدید :2419