نقشه طرح هادی مصوب

 1.  شهرستان ساوجبلاغ -روستای جلنگدار
 2. شهرستان ساوجبلاغ -ازنق 
 3. شهرستان ساوجبلاغ -حسین ابادکوشکزر 
 4. شهرستان ساوجبلاغ -شنده 
 5. شهرستان ساوجبلاغ -قوهه 
 6. شهرستان ساوجبلاغ -نمکلان 
 7. شهرستان ساوجبلاغ - هرجاب 
 8. شهرستان ساوجبلاغ -ورده 
 9. شهرستان ساوجبلاغ -ولیان 
 10. شهرستان نظرآباد-روستای صالحیه شهرستان -قارپوز اباد
 11. شهرستان ساوجبلاغ- روستای اغشت
 12. شهرستان کرج-روستای ازادبر
 13. شهرستان کرج روستای ابهرک
 14. شهرستان کرج روستای ارنگه
 15. شهرستان روستای لانیز
 16. شهرستان کرج  روستای اتشگاه
 17. شهرستان کرج - روستای شلنک
 18. شهرستان کرج - روستای شهرستانک
 19. شهرستان کرج - روستای کوشک بالا
 20. شهرستان کرج - روستای گرماب
 21. شهرستان کرج - روستای نوجان
 22. شهرستان کرج روستای امام چشمه
 23. شهرستان کرج روستای باغ پیر کندراب
 24. شهرستان کرج روستای سرک
 25. شهرستان کرج روستای سیاهکلاهان
 26. شهرستان کرج روستای علی ابادگونه
 27. شهرستان کرج روستای قلعه روستایی
 28. شهرستان کرج روستای کلوان
 29. شهرستان کرج روستای کلها
 30. شهرستان کرج روستای کوشکک
 31. شهرستان کرج روستای کهنه ده
 32. شهرستان کرج روستای کیاسر
 33. شهرستان کرج روستای گشنادر
 34. شهرستان کرج روستای گلستانک
 35. شهرستان کرج روستای محموداباد
 36. شهرستان کرج روستای وارنگه رود
 37. شهرستان کرج روستای ورزن
 38. شهرستان کرج روستای هرین
 39. شهرستان کرج روستای همه جا
 40. شهرستان کندر
 41. شهرستان کرج روستای تکیه سپه سالار
 42. شهرستان کرج روستای حسنکدر
 43. شهرستان کرج روستای خور
 44. شهرستان کرج روستای درده
 45. شهرستان کرج روستای دروان
 46. شهرستان کرج روستای دوخانواری
 47. شهرستان کرج روستای سرخدره
 48. شهرستان کرج روستای گوراب
 49. شهرستان کرج-روستای جی
 50. شهرستان کرج-روستای سیجان
 51. شهرستان کرج- روستای نشترود
 52. شهرستان کرج-روستای ولایت رود
 53. شهرستان کرج - روستای سرزیارت
 54. شهرستان کرج - روستای سرودار
 55. شهرستان کرج- روستای ایگان
 56. شهرستان کرج روستای خوزنکلا
 57. شهرستان کرج - روستای پورکان
 58. شهرستان کرج روستای مورود
 59. شهرستان کرج روستای وینه
 60. شهرستان کرج - روستای اسیابدرگاه
 61. شهرستان کرج - روستای جی
 62. شهرستان کرج - روستای کیاسر
 63. شهرستان کرج - روستای اویزر
 64. شهرستان کرج - روستای گچسر
 65. شهرستان کرج - روستای وله
 66. شهرستان کرج روستای لیلستان
 67. شهرستان نظراباد- روستای کریم اباد
 68. شهرستان نظرآباد-روستای اقبالیه
 69. شهرستان نظرآباد-روستای بختیار
 70. شهرستان نظرآباد-روستای شبخ حسن
 71. شهرستان نظرآباد-روستای علی سید
 72. شهرستان نظرآباد-روستای نصرت آباد
 73. شهرستان طالقان- روستای هرنج
 74. شهرستان طالقان روستای اوانک
 75. شهرستان طالقان روستای باریکان
 76. شهرستان طالقان روستای حصیران
 77. شهرستان طالقان روستای زیدشت
 78. شهرستان طالقان روستای ارتون
 79. شهرستان طالقان روستای اردکان
 80. شهرستان طالقان روستای اسفاران
 81. شهرستان طالقان روستای اسکان
 82. شهرستان طالقان روستای امیرنان
 83. شهرستان طالقان روستای انگه
 84. شهرستان طالقان روستای اوچان
 85. شهرستان طالقان روستای اردکان
 86. شهرستان طالقان روستای اوچان
 87. شهرستان طالقان روستای پراچان
 88. شهرستان طالقان روستای خیکان (2)
 89. شهرستان طالقان روستای خیکان
 90. شهرستان طالقان روستای دراپی
 91. شهرستان طالقان روستای دهدر-
 92. شهرستان طالقان روستای دیزان
 93. شهرستان طالقان روستای گوران
 94. شهرستان طالقان روستای محسن اباد
 95. شهرستان طالقان روستای مرجان
 96. شهرستان طالقان روستای مهران
 97. شهرستان طالقان روستای وشته


۱۳۹۷ ششم آبان
Bookmark and Share نظرات شماره خبر :192 تعداد بازدید :10776