جذب نیرو

((آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام)) 
 
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﻧﻈـﺮ دارد ﺑـﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾـﺪ ﺧـﺪﻣﺖ، از ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن واﺟـﺪ 
ﺷــﺮاﯾﻂ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺑﺮﮔــﺰاري آزﻣــﻮن ﮐﺘﺒــﯽ و ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ 
ﺣﻀﻮري دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ 
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻣـﺪارك ﻣـﻮرد 
ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿــﺎد ﻣﺴــﮑﻦ اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﯽ 
 .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ www.bmalborz.com
 
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮ۱۳۹۸ پنجم بهمن
Bookmark and Share نظرات شماره خبر :201 تعداد بازدید :2943